Základní listina MKS

 

                                   Základní listina Moravského kulatého stolu

Preambule

Morava jako evropský územní celek byla uznána roku 822. Moravané se jako jedni z prvních podíleli na tvorbě evropské kultury. Po hebrejštině, řečtině a latině dali světu čtvrtou liturgickou řeč a písmo – staroslověnštinu. V daných hranicích a s různou formou výkonu vlastní moci existovala Morava v evropském prostoru do roku 1948, kdy její zánik zapříčinil totalitní režim.

V čase nynější nejhlubší krize Moravy, kdy Česká republika nemíní uznat tento bezprecedentní odklon od více než tisícileté tradice Moravy, jakož ani práva Moravanů,  se lidé, jimž není věc Moravy lhostejná, rozhodli, že nadále budou spolupracovat  a vystupovat jednotně, a to až do doby navrácení základního práva Moravy na její existenci.

Při tomto konání budou postupovat demokraticky, v souladu s platnými zákony, tradicemi Moravy a Evropy, a to na základě následujících zásad.

Čl. I

Definování Moravského kulatého stolu

Moravský kulatý stůl je koordinační a sjednocovací platforma pro setkávání organizací a osobností,  jež usilují o navrácení práv Moravě na její vlastní existenci.

Čl. II

Cíle Moravského kulatého stolu

 • Umožnit občanům, jimž není lhostejné, že Morava jako tisíciletá součást Evropy není na její mapě, se setkávat, vyměňovat si informace o pořádaných akcích a sjednocovat své názory.
 • Prostřednictvím jednotného, demokratického a spravedlivého výkladu přesvědčit veřejnost, že Moravě a Moravanům se děje křivda a vysvětlovat důvody,  pro které má být Morava restituována.
 • Uvedeným jednáním docílit obnovu Moravy v jejích hranicích s Čechami ke dni 31.12.1948.
 • Cílem Moravského kulatého stolu naopak není:
  1. Volit konfrontační, militantní a nepřátelský tón.
  2. Určit, jaký má být rozsah moci Moravě přenesené.
  3. Rozhodnout, zda Morava má nebo nemá zůstat součástí České republiky.

Čl. III

Způsob jednání

 • Moravský kulatý stůl bude činný na základě schváleného Jednacího řádu.
 • Základní listina Moravského kulatého stolu může být měněna pouze dodatky schválenými dvoutřetinovou většinou všech členů.

 

Čl. IV

Demonstrativní výčet předmětu činnosti

 • Zaujímat postoje ke všem historickým i současným přímým či zprostředkovaným projevům snah o asimilaci Moravy a Moravanů v Čechy.
 • Reagovat na aktuální společenské a politické dění, které se dotýká cílů Moravského kulatého stolu.
 • Aktivně, pozitivně, logicky a argumentačně seznamovat s výsledky činnosti Moravského kulatého stolu zejména:
  1. Média všech druhů a stupňů.
  2. Orgány státu, případně nadnárodní organizace.
  3. Orgány obcí a krajů.
  4. Politické strany.
  5. Nevládní organizace.
  6. Školy a vzdělávací instituce.
  7. Soukromé firmy.
 • Zveřejňovat výsledky činnosti MKS prostřednictvím jednou ročně zveřejňované Ročenky MKS.
 • Minimálně jednou ročně uspořádat mediálně prezentovaný výstup většího rozsahu.

Čl. V

Závěrečné ustanovení

Základní listina Moravského kulatého stolu byla odhlasována, schválena a dne 12.5. 2018 podepsána v Brně  signatáři – členy Moravského kulatého stolu.

Rozhodnutím delegátů 25. Sněmu Moravského kulatého stolu dne 24.3.2018 byla zpracována a na 26. Sněmu MKS dne 12.5.2018 schválena novelizace Základní listiny.