Z hitorie MKS

VÝVOJ  ČINNOSTI  MORAVSKÉHO  KULATÉHO  STOLU :

Myšlenka setkávání se zástupců všech promoravských iniciativ vzešla z porady tehdejšího předsedy politické strany Moravané Ing. Milana Trnky a předsedy Moravské národní obce Ing. Jaroslava Krábka. Impulsem byly vzájemné výčitky různých moravských organizací,      že si na stejný den hned několik z nich vyhlásí konání akce se shodným programem a tříští se tak zbytečně síly moravského hnutí.

6. 10. 2011 – první jednání (restaurace „U Jošta“, Brno – střed):

                      Sešli se zástupci celkem devíti subjektů s cílem ustavit tzv. „koordinační skupinu“, která by zamezila pořádání akcí jednotlivými iniciativami tak, aby si navzájem nekonkurovaly shodným termínem nebo blízkým místem konání. Zakládajícími členy se staly organizace:

– Politická strana Moravané, (PSM),

                          zastoupená Ing. M. Trnkou, Ing. Z. Zbožínkem a Ing. J. Ministrem.

– Moravská národní obec (MNO),

                          zastoupená Ing. J. Krábkem a V. Novotným.

– Moravská národní rada (MNR),

                          zastoupená Ing. J. Peclem, CSc.

– Moravský národní kongres (MNK),

                          zastoupený PhDr. A. Ovčačíkovou a Mgr. P. Opletalem.

– Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění (MSA),

                          zastoupená Doc. RNDr. J. Klapkou, CSc.

– Společnost pro Moravu a Slezsko (SMS),

                          zastoupená Ing. Z. Tichým.

– Morava nejsou Čechy (MnČ),

                          zastoupená PhDr. J. Kvapilem.

– Královský řád moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana …. (KŘMR),

                          zastoupený Ing. J. Drápelou.

– Mladí Moravané (MM),

                          zastoupení Bc. R. Šuhejem.

19.4. 2012 – druhé jednání v Brně – Řečkovicích:

                     Jednání se zúčastnili zástupci deseti organizací, nově Sdružení monarchistů Brno (SMB).  Koordinační skupina z jmenovaných zástupců každého na jednání přítomného subjektu byla ustavena pod názvem „Moravský kulatý stůl“ (MKS). První společným vystoupením MKS byla na návrh SMB vzpomínková akce k příchodu byzantské mise           na Moravu v roce 863. Uskutečnila se v Brně – Denisových sadech 5.7.2012.

26.7. 2012 – třetí jednání MKS v Brně – Řečkovicích:

                    Zájem o přistoupení k MKS projevila další moravská organizace:  Moravský historický klub (MHK). Náplní jednání byl způsob řešení rozporů, které se objevily na jinak úspěšné akci z 5.7.2012, kde několik moravských aktivistů zneužilo shromáždění občanů v Brně – Denisových sadech k propagaci vlastních stanovisek, mnohdy v rozporu s cíli MKS. Výstupem jednání bylo vyhlášení „Usnesení MKS“ pro veřejnost a interní dohoda                  o pravidlech prezentování názorů členů MKS na veřejnosti. Návrh, aby usnesení Moravských kulatých stolů byla pro jeho členy závazná nebyl schválen.

18.10. 2012 – čtvrté jednání MKS v Brně – Řečkovicích:    

                    Hlavní náplní jednání byly návrhy Moravského národního kongresu na zasílání informací o postavení Moravy a Moravanů v České republice do zahraničí. Dále se účastníci zabývali postojem k žádosti dvou politických uskupení o členství u Moravského kulatého stolu. Jejich členství bylo většinově zamítnuto jako problémové pro další rozvoj MKS. Projednány byly také návrhy na využití výsledků Sčítání lidu 2011 a relativně příznivých výsledků, kterých dosáhla politická strana Moravané v krajských volbách. Současně bylo dohodnuto pořádat některé významnější akce organizací u MKS s výslovným uvedením členství u Moravského kulatého stolu.

6.2. 2013 – páté jednání MKS  v paláci Morava, Brno – střed:

                   Účastníci se shodli v názoru, že za zhruba roční období existence MKS               se podařilo dosáhnout základního předpokladu další činnosti: k věcné rozpravě vysílají organizace na jednání zástupce, schopné ustoupit od prosazování většinou nepodstatných návrhů a soustředit se na záležitosti, přinášející užitek celému moravskému hnutí. Spolek Morava nejsou Čechy představil návrh etických pravidel pro jednání členů MKS pod názvem „Kodex MKS“. Tento počin se ukázal jako naléhavý vzhledem ke skutečnosti, že                      na internetových stránkách některých promoravských organizací se objevily nepřesné nebo nepravdivé informace o záležitostech projednávaných u Moravského kulatého stolu.

3.4. 2013 – šesté jednání MKS  v paláci Morava, Brno – střed:

                   Jednání se soustředilo do dvou hlavních bodů: 

  1. Obsah a odeslání dopisu MKS prezidentu České republiky M. Zemanovi, a
  2. Projednání dopracovaného Kodexu Moravského kulatého stolu.

Současně byl přítomnými projednán se zamítavým stanoviskem požadavek několika organizací MKS o zaregistrování MKS u Ministerstva vnitra ČR.

27.6. 2013 – sedmé jednání MKS v paláci Morava, Brno – střed:

                  Projednávána činnost a dosavadní výsledky „Moravského statistického úřadu“ (sekce MNK) při organizování veřejných anket k moravské problematice a následné zveřejňování výsledků, možnosti zapojení ostatních členských organizací MKS.

                  Předložena konečná verze Kodexu MKS.

                  Rozprava nad výměnou dopisů mezi Moravských národním kongresem                   a předsedou vlády ČR, resp. předsedkyní poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o dopadech postavení Moravy v ČR na její prosperitu.

                  Projevila se nejednotnost názorů zástupců organizací k výše uvedené problematice i k dalším  iniciativám s kterými byli na sedmém jednání seznámeni. Přijatý Kodex určuje etická pravidla jednání členů MKS, není však souhrnem prováděcích ustanovení při přijímání závěrů z jednání.

                  Představena myšlenka vytváření odborných sekcí MKS, jejichž činnosti by se zúčastňovali organizace mající shodný názor na řešenou problematiku.

29.8. 2013 – osmé jednání MKS , palác Morava, Brno – střed:

                 Rozprava k vytvoření odborných sekcí. Předložené návrhy nebyly schváleny z důvodu zřejmé neochoty některých organizací předat svoje znalosti ve prospěch celku.

                 Zpráva M. Trnky a Z. Zbožínka o jednání s místopředsedou Národní rady Slovenské republiky v Bratislavě.

                 Návrh na zpracování „memoranda“ MKS, jehož prostřednictvím  by veřejnost v ČR a instituce v zahraničí mohly být seznámeni s cíly a postupy MKS (Kodex je interní záležitostí Moravského kulatého stolu).

                 Návrh na zveřejnění „otevřeného“ dopisu prezidentu ČR.

17.12. 2013 – deváté jednání MKS, palác Morava, Brno:

                Účastníci se shodli na potřebě vytvoření pozice řídícího MKS. Zvolen Ing. Milan Trnka / PSM.

                Schválena podoba loga MKS.

                Statutárními zástupci organizací podepsán Kodex Moravského kulatého stolu.

1.4. 2014 – desáté jednání MKS, Klub L.A.G., Brno:

               K Moravskému kulatému stolu přistoupil další spolek – „Moravané z Bošovic“.

               Odborník – novinář seznámil účastníky s projektem informačního media MKS. Projekt bude připomínkován v organizacích MKS.

               Projednán návrh na  vytvoření vlastních webových stránek MKS.

               Předložen a schválen návrh zaslání gratulace ke zvolení novému prezidentu Slovenské republiky s představením Moravského kulatého stolu.

4.6. 2014 – jedenácté jednání MKS, Klub L.A.G., Brno.

              K Moravskému kulatému stolu přistoupil další spolek – „Království Králického Sněžníku“.

              Projekt vytvoření informačního media byl odložen. Připomínkovaly jej jen dvě organizace MKS. Důvodem odložení byla finanční náročnost projektu.

              Účastníci se shodli na potřebě ustavení zástupce koordinátora. Zvolen Ing. Jan Smejkal /MnČ. 

              Podán návrh na vytvoření užšího vedení MKS – tzv. Rady. Moravský kulatý stůl je v současné podobě neschopný okamžité akce. Předpokladem je nutnost určitých pravomocí pro zástupce jednotlivých organizací, aby mohli rozhodnout bez zdlouhavého projednávání   ve svých organizacích. Právě z tohoto důvodu byl některými organizacemi návrh zamítnut.

11.9. 2014 – dvanácté jednání MKS, Orlovna Pellicova, Brno:

             Rozprava k potřebě doplnění stávajícího Kodexu (minor) prováděcími pravidly k zajištění plnění usnesení z jednání MKS (Kodex major), které by zahrnovaly i způsob vytváření odborných sekcí a způsob konzultace jejich pracovních výsledků s Moravským kulatým stolem. Odsouhlaseno – koordinací pověřen spolek MnČ.

            V návaznosti projednávány i návrhy na řádnou registraci MKS u Ministerstva vnitra ČR. Většinově návrhy zamítnuty – MKS zůstane volným sdružením.

            Bylo ukončeno vydávání internetového periodika Hlas Moravy s podporou politické strana Moravané. Projednáván návrh na pokračování vydávání  s podporou MKS.

  • – třinácté jednání MKS, Orlovna Pellicova, Brno:

           Odsouhlaseni převzetí vydávání Hlasu Moravy s podporou MKS se stávajícím redaktorem.

           Projednávání námětů na změnu cíle MKS – z informačního uskupení na volné sdružení, zapojující do své činnosti i moravskou reprezentaci, tj. jednotlivce z řad podnikatelů, sportovců, umělců, atd.

           Byl předložen (MnČ) návrh na zpracování podkladů za účelem vytvoření  materiálu, který by formuloval češství a moravanství.

4.3. 2015 – čtrnácté jednání MKS, Orlovna Pellicova, Brno:

           Účastníky jednání schválena nutnost úpravy Kodexu minor způsobem, který by zajistil funkčnost MKS v případě přistoupení jednotlivců nebo organizací, pro které nejsou myšlenky moravské samosprávy hlavním cílem. Úkol převzal spolek MnČ pod  názvem „Orientace MKS“.

           V této souvislosti připraví dosavadní účastníci jednání u Moravských kulatých stolů své názory na způsob dosažení samosprávy Moravy (programy, stanovy).

            Podán návrh na systémové označování dokumentů MKS pro snadnou orientaci (číselné nebo jiné kódování).

21.5.2015 – patnácté jednání MKS, Orlovna Pellicova, Brno:

           Činnost ukončila k 30.4. 2015 organizace Rada národa. U MKS nyní pracuje 12 organizací.

           Na jednání MKS se dostavil pan Mgr. Petr Michek, předseda politické strany NS – Levice 21. Představil svoji stranu, vyjádřil zájem o spolupráci s Moravským kulatým stolem  a zodpověděl dotazy účastníků jednání.

           K otázce finančního zabezpečení činnosti MKS předložen návrh na založení nadačního fondu.

           Bylo konstatováno, že z projektovaných pracovních týmů (odborných sekcí) pracují bezproblémově pouze tři.

           Zástupce spolku MnČ předložil analýzu předpokladů postupů a výstupů pracovních týmů MKS jako součást prací na Kodexu major.

           Provozování webových stránek MKS se nepodařilo zajistit.

16.7. 2015 – šestnácté jednání MKS, Orlovna Pellicova, Brno:

          O přijetí k Moravskému kulatému stolu požádal „Spolek moravských karavanistů“. Počet spolupracujících organizací u MKS je nyní 13.

          Projednány a schváleny akce s podporou MKS pro zbytek roku 2015.

          Rozprava k možnostem budoucího postavení MKS. O členství má zájem několik spolků i politických stran, účast zvažuje i několik jednotlivců, většinou však nepovažují prosazování samosprávy Moravy za přednostní cíl. Nebylo přijato žádné rozhodnutí.

          Organizace Mladých Moravanů předložila informace o možnostech provozování nadačního fondu MKS.

           Podán návrh na pořádání celodenních zasedání Moravských kulatých stolů. U MKS nyní spolupracují čtyři mimobrněnské organizace. Dosud byla jednání vždy svolávána           na večer všedního dne – pro účastníky z větší vzdálenosti nevhodný termín.

21. 11. 2015 – sedmnácté jednání MKS,  Bohdalice:

           Spolek MnČ předložil první část studie „Moderní moravanství – vnitřní nepřítel státu“ a spolek MNO „Teze k dalšímu směřování moravského hnutí pro léta 2016 až 2018. Ke studii „Moderní moravanství“ přednesen obsáhlý výklad, čerpající nejen z podkladů z doby existence České republiky, ale i z let 1918 až 1989. Následovala rozprava. Účastníci vyzvání k poskytnutí podkladů pro další díl studie.

31.3. 2016 – osmnácté jednání MKS, restaurace Mitrowski, Brno:

          MnČ předložil druhou část studie „Moderní moravanství – nepřítel státu“ s obsáhlým výkladem a následnou rozpravou.

          Na návrh několika organizací u MKS nebude Hlas Moravy vydáván s podtitulkem       „s podporou MKS“ ale prezentován na veřejnosti jako občasník moravských patriotů.

          Schválen výběr akcí, pořádaných jednotlivými organizacemi s podporou MKS.

26.5. 2016 – devatenácté jednání MKS, restaurace Mitrowski, Brno:

          Spolek SMS předložil příspěvek je studii „Moderní moravanství“ pod názvem „překážky a scénáře“. Výklad následovaný rozpravou. Konstatováno, že ani k materiálu       ze 17. jednání (Moderní moravanství – vnitřní nepřítel státu), ani k materiálu z 18. jednání (Moderní moravanství – nepřítel státu) nebyl u organizací u MKS akceptován požadavek delegátů jednání o připomínkování nateriálů.

          Vyslovena kritika nečinnosti některých organizací směrem k MKS. O delegáti, vyslaní z některých spolků nepřichází na jednání se znalostí dříve projednaných a dohodnutých záležitostí.

          Projednána možnost podání protestu MKS proti kodifikaci jednoslovného názvu České republiky jako „Čechie“ (záležitost završena odevzdáním protestu zástupcům celoevropské organizace EFA s příslibem předání dalším kompetentním celoevropským institucím v září 2016).

12. 11. 2016 – dvacáté jednání MKS,  Loštice:

          Vzhledem k opakované neúčasti některých organizací na práci MKS řešena znova otázka registrace MKS. Návrh zamítnut.

          Rozprava o smyslu MKS a jeho činnosti. Přítomní zástupci potvrdili rozhodnutí svých spolků v rozvoji Moravského kulatého stolu pokračovat. Poukazováno na nejednotnost v dohodnutých postupech a na neplnění slíbených úkolů.

          Zvoleno nové složení koordinační skupiny MKS s úkolem dopracovat Organizační řád Moravského kulatého stolu ve spolupráci s právníkem. Organizační řád by měl nahradit zamýšlený Kodex major.

4. 3. 2017 – dvacátý první sněm MKS, Brno – Řečkovice:

         Koordinační skupina, jmenovaná na 20. zasedání splnila úkol – účastníkům byl předložen s předstihem připomínkovaný návrh Organizačního řádu ve třech částech – Základní listina, Jednací řád a Důvodová zpráva.

         Organizační řád projednán a s drobnými úpravami schválen. Jednání organizací bude nadálo označováno jako sněm.

         Podpora interpelace JUDr. P. Blažka, místopředsedy ústavně právního výboru PS Parlamentu ČR na ministra JUDr. J. Chvojkuve věci uznání moravské národnosti.

         Podpora dopisu Radě Evropy v záležitosti plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin, zaslaném JUDr. Z. Koudelkou – Moravská národní iniciativa.

29.4. 2017 – dvacátý druhý sněm MKS, Brno – Řečkovice:

        Přítomnými zástupci organizací podepsána Základní listina a Jednací řád Organizačního řádu (OŘ) Moravského kulatého stolu.

        Na základě ustanovení Jednacího řádu zvolena Rada MKS. Kriteria pro přímou účast v Radě splnily organizace: politická strana Moravané, Moravský národní kongres, Moravská národní obec a Společnost pro Moravu a Slezsko. Z organizací, které kriteria nesplňují delegáti zvolili do Rady spolek Morava nejsou Čechy.

       Předsedou Sněmu MKS zvolen M. Trnka / Moravský národní kongres a místopředsedou Sněmu Jiří Kolářský / politická strana Moravané.

       Spolek Mladí Moravané oznámil zprovoznění webu MKS a vyzval členy Kulatého stolu o poskytnutí potřebných podkladů.

23.9.2017 – 23. Sněm MKS,  Brno – Královo Pole:

         Volbou byla doplněna Rada MKS o dva další členy – spolky Mladí Moravané                a Moravskoslezskou akademii pro výzkum, vědu a umění. Současně byly projednávány výhrady některých delegátů k činnosti Rady.

         Účastníci Sněmu schválili text prohlášení MKS k situaci v Katalánsku.

         Pozornost byla věnována na podnět z politické strany Moravané rozdílům v programových cílech PSM a v textu Základní listiny organizačního řádu kulatého stolu. Dle závěrů rozpravy nebrání programové rozdíly ve spolupráci politické organizace a zapsaných občanských spolků.

2.12.2017 – 24. Sněm MKS,  Brno – Černá Pole:

         Hlavními body jednání byla:

         Příprava spolků u Moravského kulatého stolu na možné jednání se členy monitorovací komise Rady Evropy v záležitosti popírání existence země Morava a národa Moravanů v České republice. Monitorovací komise RE oznámila žadateli o projednání této záležitosti – zapsanému spolku Moravský národní kongres – příjezd do ČR v blíže neurčeném termínu v roce 2019.

         Rozprava o nečinnosti Rady MKS, která vyústila v požadavek na podávání návrhů členů MKS k úpravě organizačního řádu za účelem zkvalitnění práce Rady i Sněmu.