29. Sněm MKS 6.9.2019 ve Starém městě pod Sněžníkem

Před vlastním zasedání, proběhlo setkání účastníku sněmu u Zemského stromu.

                    USNESENÍ  29. SNĚMU  MKS      

                       6. září  2019,  STARÉ  MĚSTO  POD  SNĚŽNÍKEM

___________________________________________________________________________

     Přítomni delegáti osmi členských organizací MKS ( t.j. osm hlasů při hlasování ) a delegáti dvou hostujících organizací MKS (nehlasují). Celkem 16 delegátů a 10 hostů jednání Sněmu.

  1. Sněm schválil návrh programu jednání bez připomínek (počet hlasů pro: 8), zapisovatele a navrhovatele usnesení B. Brabce (počet hlasů pro: 8) a ověřovatele zápisu M. Smutného (7 hlasů pro, jeden se zdržel).
  • Účastníci Sněmu byli seznámeni s průběhem předchozího 2. ročníku Setkání                 i zemského stromu na Malé Moravě (P. Mahel), s organizací 30. ročníku Pochodu k prameni Moravy (J. Smital) a s organizací 10. ročníku Mezinárodního výstupu       na Králický Sněžník (A. Windová).
  • Sněm vzal na vědomí zprávu o plnění usnesení z předchozího 28. Sněmu MKS 6.4.2019 v Žebětíně. Výzva MKS ke sjednocení postupu při Sčítání lidu v roce 2021 bude opakovaně zveřejněna. Zodpovídá Rada MKS, termín do konce září 2019.
  • Sněm vzal na vědomí informace o akcích jednotlivých organizací, zúčastněných        na jednání 29. Sněmu.
  • Sněm vzal na vědomí informaci o konání druhého ročníku akademické konference Morava 1918 – symboly země, která se uskuteční v sobotu 19. října od 14 hodin v prostorách Moravského zemského muzea na Zelném rynku v Brně. Rozeslání pozvánky organizacím MKS zajistí předseda Sněmu MKS, termín do konce září 2019.
  • Sněm MKS souhlasí se žádostí Moravského slovanského výboru, aby na zasedání rozšířené rady Slovanského výboru v Nitře dne 21.9.2019 mohl představit činnost        a cíle Moravského kulatého stolu (počet hlasů pro: 5, proti : 0, zdrželi se : 2. Delegát jedné z členských organizací nebyl přítomen ).
  • Sněm MKS odsouhlasil pravidelné konání Sněmu Moravského kulatého stolu vždy    po dvou letech ve Starém městě pod Sněžníkem (případně v jeho blízkém okolí)          u příležitosti konání Setkání u zemského stromu, Pochodu k prameni Moravy              a Mezinárodního výstupu na Králický Sněžník (počet hlasů pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 3, delegát jedné z členských organizací nepřítomen).
  • Členské organizace Moravský národní kongres a Sdružení monarchistů Brno nabízí zajištění lektorů při uskutečnění přednášek a besed na různých místech Moravy            a Slezska. Členské i hostující organizace Moravského kulatého stolu jsou vyzvány k zajištění dostatečného počtu účastníků besed a odpovídajícího prostoru. Požadavky zasílat Radě MKS nebo předsedovi Sněmu MKS.
  • Sněm MKS souhlasí s návrhem spolku Království Králického Sněžníku vypracovat návrh podoby „moravského pasu“ a zajistit po schválení delegáty Moravského kulatého stolu následně jeho vydání. Zodpovídá: P. Mahel. Termín: nebyl určen. Hlasováno: pro návrh: 5, proti: 1, zdrželi se: 2.
  1. Sněm MKS rozhodl o konání 30. Sněmu MKS koncem listopadu 2019 v Brně. Za upřesnění termínu a zajištění místa pro jednání zodpovídá předseda Sněmu. Termín: nejpozději do poloviny října 2019. Hlasováno: 8 pro.

Ve Starém Městě pod Sněžníkem 6.9.2019

Zapsal: Bohumil C. Brabec.

Ověřil:  Milan Smutný.