28. Sněm MKS 6.4.2019 v Žebětíně

USNESENÍ  28. SNĚMU  MKS      

                                            6. dubna  2019,  ŽEBĚTÍN

___________________________________________________________________________

  1. Sněm bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z předchozího 27. Sněmu MKS 1.12.2018 v Lošticích.
  • Sněm opakovaně vyzývá členské organizace MKS, případně organizace hostující k podávání návrhů na rozšíření Rady MKS o spolehlivé spolupracovníky.
  • Sněm bere na vědomí informace jednotlivých organizací, zúčastněných na jednání   28. Sněmu, o činnosti za uplynulé období, případně o chystaných akcích na období další.
  • Sněm bere na vědomí informaci zástupců Moravského zemského hnutí o chystaném shromáždění 18.4. 2019 na Moravském náměstí v Brně za účasti hostů z EFA              a vyzývá členy organizací jednajících u Kulatého stolu k účasti.
  • Sněm MKS schvaluje text výzvy ke Sčítání lidu v roce 2021, který je přílohou usnesení 28. Sněmu MKS. Žádá členské, případně hostující organizace MKS              o zasílání návrhů na opatření k zajištění úspěchu při zapisování moravské národnosti na sčítací archy Radě MKS. O realizaci bude jednáno na 29. Sněmu MKS 6.9.2019.
  • Sněm pověřuje předsedu Sněmu MKS o zaslání blahopřání nově zvolené prezidentce Slovenské republiky.
  • Sněm pověřuje Radu MKS o zveřejnění textu dopisu subjektům se slovem Morava nebo s přívlastkem „moravský“ v názvu na stránkách MKS.
  • Sněm MKS rozhodl o konání 29. Sněmu v pátek dne 6. září 2019 ve Starém Městě pod Králickým Sněžníkem ve spojitosti s možnou účastí na třicátém ročníku Pochodu k prameni Moravy..

V Žebětíně 6.4.2019

Milan Trnka, předseda Sněmu MKS

Bohumil Brabec, Rada MKS               

V Ý Z V A

          Při příležitosti Sčítání lidu v roce 2021 se naskýtá všem Moravanům příležitost dokázat, že zachování úcty k našim předkům, zachování historie a tradic, ani budoucnost naší vlasti Moravy nám není lhostejná.

          Přihlasme se tedy k příslušnosti k zemi Moravské, ať ji vnímáme občansky nebo národnostně, tím, že do kolonky národnost na sčítacím archu dopíšeme slovo „moravská“. K zajištění vysvětlení a alespoň částečného rozšíření povědomí o tomto aktu mezi občany je, podle názorů účastníků Moravského kulatého stolu, nutnost spojit síly všech organizací            i jednotlivců, kteří se nedokáží smířit se současnou situací v České republice, kdy je vytrvale oficielními místy existence Moravanů a země Morava popírána.

          Proto vyzýváme všechny  k rozpravě nad touto záležitostí.

          V rámci Moravského kulatého stolu budou návrhy na opatření k zajištění přihlašování se občanů k moravské národnosti na Sčítacích arších průběžně shromažďovány v Radě MKS. O realizaci vybraných návrhů a dalším postupu bude jednáno na příštím, t.j. 29. Sněmu MKS

dne 6.9.2019.Vydáno jako součást usnesení 28. Sněmu Moravského kulatého stolu v Žebětíně dne 6. dubna 2019.