26.Sněm 12.5.2018-Žebětín

        Sněmem byl po rozpravě schválen novelizovaný Organizační řád Moravského kulatého stolu. Novelizace se převážně týkala změn ve způsobu ustavování Rady MKS.

        V návaznosti na přijatou novelizaci zvolili novou, zatím čtyřčlennou, Radu MKS.

        Za řádného člena MKS byl přijat spolek Moravská krajina, s.r.o. Moravský kulatý stůl sdružuje v současnosti dvanáct organizací, další čtyři jsou hosty Sněmů.

        Delegáti rozhodli o spolupráci s Moravskou národní iniciativou ve věci zpracování návrhu úpravy zákona o státních symbolech České republiky.

        Delegáti pověřili Radu MKS navázáním kontaktů s Českým statistickým úřadem za účelem připomínkování tiskopisů, chystaných ke Sčítání lidu 2021.

        Sněm vzal na vědomí stav přípravy na setkání s monitorovací komisí Rady Evropy.

        Účastníci Sněmu byli seznámeni se  stavem přípravy na Akademickou konferenci „Morava 1918“, kterou Moravský kulatý stůl uspořádá 3. října 2018 v Moravském zemském muzeu v Brně.

        V souvislosti s návrhem spolku Moravské srdce, aby Moravané byli zastoupeni delegací MKS na Všeslovanském sjezdu 6. června  v Praze projednali možnosti účasti.

        Během jednání převládlo přesvědčení, že přijatá novelizace Organizačního řádu umožní další rozvoj činnosti Moravského kulatého stolu jako celku i rozvoj činnosti jeho jednotlivých členů.