Řád MKS

 

Jednací řád Moravského kulatého stolu

Čl. 1

Úvodní ustanovení a právní podstata

 • Jednací řád upravuje způsob a zásady pro realizaci předmětu činnosti k dosažení cílů ve smyslu Základní listiny Moravského kulatého stolu (dále jen MKS).
 • MKS je pouze pojmenování pro bezúplatné zprostředkování setkávání a koordinaci činnosti již existujících subjektů a osobností.
 • MKS není právnickou osobou, nemá právní subjektivitu, nemá příjmy ani výdaje, účast a činnost je dobrovolná a bezúplatná.
 • Odpovědnost za výsledky činnosti nesou jednotliví členové.

Čl. 2

Orgány MKS

 • Sněm MKS.
  1. Předseda Sněmu.
  2. Místopředseda Sněmu.
  3. Svolatel Sněmu.
 • Rada MKS.

Čl. 3

Člen MKS

 • Členem MKS je každá organizace, která reprezentuje skupinu občanů, je ztotožněna se Základní listinou, požádala o členství u MKS a byla Sněmem hlasováním přijata.
 • Je-li člen přijat, je na Sněm zván do doby, dokud nevystoupí nebo není vyloučen.

Čl. 4

Sněm MKS

 • Nejvyšším orgánem MKS je Sněm. Každý člen MKS má právo účasti na Sněmu v maximálním počtu deseti osob sdružených v jeho organizaci.
 • Sněm se schází nejméně jednou za půl roku, je svoláván a řízen předsedou Sněmu, v případě jeho nepřítomnosti místopředsedou Sněmu. Pokud Sněm není svolán do půl roku od konání posledního Sněmu, může jej svolat a řídit jakýkoli jiný člen (svolatel). Sněm je svoláván informací danou každému členovi na takovou emailovou adresu, kterou člen pro tyto účely uvedl naposledy do zápisu konaného Sněmu.
 • Účastnit Sněmu se nemůže člen, který na Sněm nevyslal pověřeného delegáta, volební hlas je nepřenosný na jiného. Návrh nepřítomného člena však může být v zastoupení přednesen.
 • Za každého člena může hlasovat jen jeden k tomu jím určený delegát, každý delegát má právě jeden hlas bez ohledu na význam a velikost členské organizace.
 • Smyslem Sněmu je realizovat předmět činnosti za účelem dosažení cíle dle Základní listiny MKS.
 • Sněm je usnášeníschopný za stálé přítomnosti nejméně pěti členů. V případě, že se nesejde uvedené množství členů, Sněm se sice koná, nemůže však dojít k hlasování nebo přijetí stanovisek
 • Sněmu se mohou účastnit i hosté, jež přizve člen. Hosté mohou vstoupit do diskuse, jejich případný návrh je však projednatelný a hlasovatelný jen tehdy, připojí-li se k němu člen. Hosté nemohou hlasovat.
 • Z průběhu Sněmu se provádí zápis, zapisovatele jmenuje předseda Sněmu, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda Sněmu, v případě situace popsané v čl. 4 odst. 2 druhá věta svolatel. Zápis rozešle předseda, místopředseda nebo svolatel každému členovi na takovou emailovou adresu, kterou člen pro tyto účely uvedl naposledy do zápisu konaného Sněmu.
 • Průběh Sněmu:
  1. Zahájení a konstatování přítomných členů a hostů.
  2. Vyslechnutí zprávy o činnosti.
  3. Vyslechnutí návrhů členů.
  4. Diskuse členů a hostů ke zprávám a návrhům.
  5. Konstatování konečných návrhů.
  6. Hlasování o konečných návrzích.
  7. Konstatování výsledků hlasování.
  8. Závěr schůze a rekapitulace stanovisek, vyhlášení usnesení.

Čl. 5

Předseda, místopředseda a svolatel Sněmu

 • Předseda je volen na období 3 roků.
 • Způsob volby určuje Sněm. V případě rovnosti hlasů se koná druhé kolo za účasti jen těch kandidátů, kteří dosáhli nejvyššího stejného počtu hlasů.
 • Předseda svolává Sněm a řídí jej.
 • Místopředsedou je druhý kandidát v pořadí volby předsedy a jeho mandát je na dobu 3 roků. V případě rovnosti hlasů se postupuje obdobně jako u volby předsedy.
 • Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti a vykonává jeho práva a povinnosti.
 • Předseda i místopředseda mohou být voleni opakovaně.
 • Svolatel je ten člen MKS, který svolal Sněm za podmínek uvedených v čl. 4 odst. 2 druhá věta, na něj pak přechází práva a povinnosti předsedy Sněmu po dobu konání jím svolaného Sněmu.

Čl. 6

Rada MKS

 • Pro splnění výkonu předmětu činnosti MKS volí Sněm Radu MKS. Rada realizuje v součinnosti s předsedou a místopředsedou Sněmu pokyny a úkoly zadané Sněmem, vyjadřuje se v souladu s cíli MKS směrem k veřejnosti za celý MKS, koordinuje činnost MKS v konkrétních Sněmem svěřených oblastech.
 • Počet členů Rady určuje Sněm podle potřeby.
 • Předseda, místopředseda Sněmu i členové Rady vzejdou z různých organizací – členů MKS.
 • Způsob volby členů Rady určuje Sněm.
 • Členové Rady zajišťují v součinnosti s předsedou a místopředsedou sněmu v prvé řadě činnost mediální a činnost organizační.
 • Mediální činnost Rady sestává z úkonů:
  1. sleduje, shromažďuje a archivuje informace o Moravě v médiích.
  2. informuje o nich Radu.
 • vede seznam médií a kontakty na ně.
 1. reaguje na zprávy o Moravě.
 2. realizuje výstupy směrem k médiím za MKS.

(7)  Organizační činnost Rady sestává z úkonů:

 1. zpracovává a předkládá Sněmu návrhy členů na změny Jednacího řádu, na dodatek Základní listiny a na vyloučení členů MKS se svým stanoviskem.
 • vede seznam členů MKS, členů Rady a procedurálních orgánů.
 • vede archiv zápisů schůzí Sněmu a Rady.
 • Případné další činnosti jsou uskutečňovány podle nastalé potřeby, a to na požadavek Sněmu

nebo se schválením Sněmu.

 

Čl. 7

Vystoupení a vyloučení

 • Vystoupit může kterýkoli člen MKS kdykoli i bez udání důvodu, a to emailem doručeným předsedovi Sněmu, vystoupením se rozumí i jeho zánik jako organizace.
 • Vyloučen může být člen MKS, ale i reprezentant či delegát organizace, která je členem MKS, aniž by byla vyloučena celá organizace.
 • Vyloučení navrhuje Sněmu jakýkoli člen MKS a Sněm o návrhu hlasuje.
 • Důvody vyloučení jsou zejména :
  1. Opakovaná činnost v rozporu s cíli definovanými v čl. II Základní listiny MKS.
  2. Protivenství jednotě, tj. veřejné jednání proti řádně odhlasovanému návrhu              ke kterémukoli problému z výčtu předmětů činnosti podle čl. IV Základní listiny MKS.
  3. Vulgární vyjadřování během schůze nebo volební schůze nebo na veřejnosti, v souvislosti s předmětem činnosti či cílem vyplývajícím ze Základní listiny MKS.
  4. Závažné nerespektování výsledku hlasování schůze nebo volební schůze, včetně těch, jichž se z vlastní viny neúčastnil.
 • Vystoupení nebo vyloučení nebrání opětovnému přijetí podle zásad čl. 3.

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 • Není-li Sněmem odhlasováno něco jiného, je hlasování dle Jednacího řádu nebo                      o přednesených návrzích veřejné a rozhoduje prostá většina přítomných členů, každý člen má jeden hlas, který projevuje jím předem určený delegát. Při rovnosti hlasů není návrh přijat.
 • Jednací řád Moravského kulatého stolu byl odhlasován a dne 12.5.2018 podepsán v Brně signatáři – členy Moravského kulatého stolu. Tímto byl nahrazen a zrušen Kodex MKS ze dne 26.6.2013.
 • Rozhodnutím delegátů 25. Sněmu Moravského kulatého stolu dne 24.3.2018 byla zpracována, připomínkována a na 26. Sněmu MKS dne 12.5.2018 schválena novelizace Jednacího řádu.