Členové

Přehled účastníků Moravského kulatého stolu

Údaje jsou platné k 15. 7. 2016. Průběžně aktualizujeme.

Níže naleznete seznam všech organizací účastnících se MKS. Kliknutím na odkaz se přesunete a část stránky se jmény členů předsednictva, kontakty a odkazem na web. U některých organizací je k dispozici i stručný popis činnosti.

Královský řád moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana
Mladí Moravané
Morava nejsou Čechy
Moravský historický klub
Moravané, politická strana
Moravský národní kongres
Moravská národní obec
Sdružení monarchistů Brno
Společnost pro Moravu a Slezsko
Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění
Moravané z Bošovic
Království Králického Sněžníku
Spolek moravských karavanistů


Královský řád moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana

Založeno:  23. 5. 2002

Web: http://www.eqmoraviae.cz

Předsednictvo:

Ing. Jiří Drápela drapela.jiri@email.cz

Sídlo: Kachlíkova 8, 635 00 Brno

Kontaktní adresa: M. Hübnerové 16, 621 00 Brno

O nás:

Královský řád Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana, o.s. (dále jen řád) je společenství mužů a žen vyznávajících zásady křesťanské morálky, kteří svým dosavadním životem, činností a postoji přesvědčili a slibem potvrdili, že budou upevňovat, rozvíjet a chránit tradice moravského národa, zejména na poli kulturním, uměleckém, vědeckém, duchovním, politickém a hospodářském.

Řád  působí na  principu svobody víry a vyznání, spojuje všechny křesťany, jinověrce a        občany, kteří  přijímají za své deset ctností rytířů, čest, věrnost, víru, naději, lásku, milosrdenství, statečnost, spravedlivost, moudrost a umírněnost.

Řád je nepolitickou společenskou organizací. Vytváří na základě historického správního členění státu zemské provincie. V jejich čele stojí zemský mistr. V městech a obcích, kde jsou pro to podmínky, zřizuje řád komendy řádu. V jejich čele stojí komtur.

Text převzat z webu řádu, zkrácen a upraven pro potřeby publikace na tomto webu. 


Mladí Moravané

Založeno:  13. 6. 2002

Web:

Předsednictvo:

Předseda – Milan Smutný milan.smutny@email.cz

Místopředseda – Vojtěch Homolka: vojta.homolka@gmail.com

Sídlo:


Morava nejsou Čechy

Založeno:  2010

Web:

Předsednictvo:

Předseda – Doc. Ing. Jan Smejkal, CSc. doc.smejkal@sa1960.cz

Zástupce u MKS – Doc. Dr. Pavel Strnad, CSc. pavelstrnad1@atlas.cz

Sídlo: Rybářská 10, 603 00 Brno


Moravský historický klub

Založeno: 25. 4. 2009

Web: www.moravia-antique.cz

Předsednictvo:

Předseda – Ing. Jaroslav Pazour jaroslav.pazour@tiscali.cz

Člen výboru – Josef  Šafařík

Člen výboru – Prof. Dr. Joseph Normon Rostinsky

Sídlo:  Klentnice 41, 692 01  Mikulov

O nás:

MHK vydává jednou za rok odborný historický časopis. Naleznete jej v PDF na výše uvedeném webu.

(Více informací bude doplněno)


Moravané, politická strana

Založeno : 17. 12. 2005  (IČ po HSMS z 1. 6. 1994)

Web: www.moravane.cz

Předsednictvo:

Předseda – Mgr. Ondřej Hýsek Ph.D o.hysek@moravane.cz

Místopředseda – Jaroslav Stohl j.stohl@moravane.cz

Člen předsednictva– Mgr. Ondřej Mlejnek, Ph.D o.mlejnek@moravane.cz

Člen předsednictva – Doc. Ph.Dr. Bohuslav Klíma, CSc. b.klima@moravane.cz 

Člen předsednictva – Mgr. Ing. Jiří Kolářský j.kolarsky@moravane.cz

Sídlo:  Malinovského náměstí 603/4, 66087 Brno

O nás:

Dosavadní vývoj po roce 1989 nenaplňuje představy moravských občanů o spokojeném životě. Pražská vláda nezohledňuje potřeby Moravanů, krajská zastupitelstva a Moravě nemají potřebné kompetence ani finanční prostředky k rozvoji moravského území a moravská města a obce nemají k dispozici ani tolik finančních prostředků, aby zajišťovaly základní potřeby svých obyvatel. Tento stav je pro nás, obyvatele ještě v minulém století svébytné a samosprávné Moravy, neudržitelný.

Více informací o volebním programu je k dispozici na webových stránkách strany. 


Moravský národní kongres

Založeno: 14. 9. 1992

Web: www.mnk.cz

Předsednictvo:

Prezident – Ing. Josef Pecl , CSc. imorel@tele2.cz

Viceprezident – Ing. Jiří Kachlík, CSc. jiri.kachlik@atlas.cz

Kancléř – Ing. Jiří Drápela drapela.jiri@email.cz

Sídlo:  Náměstí Karla IV. č. 22/24,  628 00 Brno

O nás:

Moravský národní kongres (MNK) je osvětovou organizací, založenou skupinou moravských vlastenců a ctitelů moravské historie a zaregistrovanou Ministerstvem vnitra ČR dne 15. září 1992.

MNK sdružuje v ideovém společenství občany Moravy, Slezska i Čech, jakož i zájemce z ciziny, bez rozdílu politické príslušnosti a náboženského vyznání, kteŘí mají rádi nejen historii Moravy a MoravanŮ, ale prosazují i moravské duchovní obrození v nejširším slova smyslu.

Za znak MNK byla zvolena moravská červenobíle šachovaná orlice v modrém poli, nesoucí na své hrudi zlatou královskou korunu, co by symbol moravské státnosti a svébytnosti a dvojramenný (patriarší) kríž, symbolizující křesťanské a cyrilometodějské tradice Moravy.

Za heslo byla zvolena část traktátu sv. Metoděje, ve kterém hovoří o významu knih. Myšlenky a pravdy v nich uvedené nelze zničit ani ohněm, ani mečem, proto tedy heslo:

ANI ŽELEZU, ANI OHNI

Výše uvedený text je převzat z webu MNK. Redakčně upraveno.


Moravská národní obec

Založeno:   30. 10. 1990  (1985)

Web: www.zamoravu.eu

Předsednictvo:

Předseda – Ing. Jaroslav Krábek krabek@zamoravu.eu

Místopředseda – Ing. Vojtěch Říha riha@zamoravu.eu

Místopředsedkyně –Lenka Holaňová holanova@zamoravu.eu

Místopředseda – Stanislav Blažek blazek@zamoravu.eu

Sídlo:  Jetelová 13, 644 00 Brno

O nás:

Naše činnost spočívá především v šíření povědomí o moravské historii a moravské kultuře. Jejím cílem je probouzet v obyvatelích Moravy zájem o jejich vlast, hrdost na její pohnuté dějiny, prohlubovat jejich národní uvědomění a v neposlední řadě šířit osobité moravské kulturní dědictví.

Krátký výňatek ze Stanov občanského sdružení Za Moravu, o.s.:

– studium historie a kulturního dědictví ve vztahu k Moravě

– spolupráce s odborníky relevantních odvětví, šíření jejich materiálů a osvěta veřejnosti

– spolupráce s veřejností a jinými subjekty obdobného zaměření v tuzemsku i zahraničí

Informace převzaty z webu sdružení.


Sdružení monarchistů Brno

Založeno:  28. 4. 2011

Web:  sdruzenimonarchistubrno.webnode.com

Předsednictvo:

Představený –  Jiří Pospíšil jiri.s.pospisil@seznam.cz

Člen řídící rady –Dr. Luděk Šubert LudekSubert@seznam.cz

Člen řídící rady – Bohumír Frelich bohumir.frelich@gmail.com

Sídlo:  Mikulovská 6/39,  629 00 Brno

O nás:

Jsme neziskovou, nepolitickou organizací, registrovanou u Ministerstva vnitra ČR v dubnu 2011. Za oněch 6 akčních let se postupně náš spolek vydefinoval tak, že není nezbytně nutné,
v souladu se změnami v Občanském zákoníku, provést přeregistraci spolku.

Vzhledem k nepolitičnosti SMB není naším hlavním cílem obnovení monarchie v tomto státě politickými prostředky a pod naším vedením. Naším prioritním cílem je osvětovými akcemi, formou objektivně pojetých historických přednášewk ukazovat, že většina současných oficiálních názorů na Habsburskou monarchii, České království a Moravské markrabství je tendenční, zamlčující doložitelná historická fakta, nebo je přímo cíleně falzifikující. Husitsky, či přímo ateisticky je též vnímán vztah státu k Víře a církvím, což na religiozní Moravě je škodlivým jevem, vanoucím z Čech už 6 století a působící na Moravě hmatatelné duchovní škody, například i ve snížením prahu duchovního vnímání reality moravanství.

S tím souvisí i historický přístup k Zemskému uspořádání tohoto státu, které mělo odpovídající a zemské zájmy zohledňující úroveň pouze před rokem 1918. S tím tedy přímo a bezprostředně souvisí též snaha dosáhnout spravedlivého zemského statusu pro Moravu, jako bližší strategický občanský úkol. Toho lze dosáhnout pouze sjednocením všech promoravských spolků a z toho vyplývá i naše členství v MKS. Sami v tomto směru nedosáhneme ničeho.

Vytvořit podmínky pro politické obnovení monarchie v konstituční, modečrní formě, vyžaduje soustavnou poklitickou činnost, která však v tomto státě chybí a je tudíž tento cíl příliš vzdálený a vzhledem k stávajícím podmínkám téměř nereálný, ale teoreticky stále  možný.

Dr. Luděk Šubert


Společnost pro Moravu a Slezsko

Založeno:   20. 5. 1968

Web: www.promoravu.cz,  www.slezsko.net

Předsednictvo:

předseda – PhDr. David Unger unger@promoravu.cz

1. místopředseda – PhDr. Marek Pavka, Ph.D. mpavka@centrum.cz

Místopředseda – Mgr. Jakub Pernes  pernesjr@gmail.com

Čestný předseda a zástupce u MKS – Ing. Zdeněk Tichý z.tichy@tiscali.cz

Sídlo:  Eleonory Voračické 988/9, Brno

O nás:

Společnost pro Moravu a Slezsko je nejstarší dosud působící promoravskou organizací, která byla založena 20. 5. 1968 významnými moravským osobnosti z vědy a akademické sféry v čele
s rektorem brněnské univerzity prof. Theodorem Martincem. Členská základna brzy rostla,
v létě již byla tvořena neuvěřitelným počtem 200 tis. členů a 600 místních a závodních výborů. Tehdy prosazovala obnovení Země moravskoslezské a její statut jeho třetí autonomní republiky
v nově federalizujícím se Československu. Její koncepce spolkového státu se třemi republikami a úspornou federální vládou a orgány nebyl nakonec přijat. Společnost úzce spolupracovalo
s politickým hnutím HSD v rámci HSD-SMS v letech 1990-1992.

Od té doby je kulturně-občanskou organizací. Vedle webového projektu Slezsko.net každoročně pořádá již tradiční Pochod k pramenu Moravy nepřetržitě od roku 1990, tedy déle než čtvrt století. Ve své činnosti se zaměřujeme v poslední době na odhalování zapomeutých slavných osobností narozených na Moravě a v našem Slezsku, kteří se proslavily ve světě, kdežto u nás jsou téměř zapomenuty.

V roce 2016 vedení Společnosti pozvalo na Moravu člena habsbursko-lotrinské rodiny a významného korutanského komunálního politika Ulricha von Habsburg-Lothringen. Přednáška
s ní se setkala s obrovskou účastí na zámku Holešov. V roce 2018 oslaví Společnost půl století od svého vzniku.

PhDr. David Unger


Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění

Založeno:  6. 5. 1994

Web: www.moravskoslezskaakademie.cz

Předsednictvo:

Předseda – Doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc, HonDSc. klapka@fme.vutbr.cz

Místopředseda –  PhDr. Jiří Beneš hudbajemaso@centrum.cz

Místopředseda –  RNDr. Libuše Ďurďová, PhD. durdlib@gmail.com

Místopředseda – Dr. Ing. Arch. Sylva Schwarzeneggerová, CSc. sylva.schwarzenegger@email.cz

Hospodář – Jarmila Illová jarmila.illova@seznam.cz

Kontaktní adresa: pošt.schránka 37, pošta Brno 2, Nádražní 418/3, 656 37 Brno

O nás:

Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění (MSA) byla založena v roce 1994 jako občanské sdružení inteligence k podpoře vědy, vzdělání, umění a historických tradic. Tuto podporu uskutečňuje jednak vlastní vědeckou, odbornou a uměleckou činností svých členů v různých oborech, včetně publikací i ve světových vědeckých časopisech a knižní formou, jednak pořádáním celostátních a mezinárodních konferencí, seminářů a besed na různá vědecká a kulturní témata.

Převzato z webu MSA.


Moravané z Bošovic

Založeno:  květen  2014

Web: www.moravanezbosovic.cz

Předsednictvo:

Předseda– Michal Darmovzal moravanezbosovic@seznam.cz

Místopředseda – Karel Marek

Zástupce u MKS –  Ing. Oldřich Ludík oldrich.ludik@volny.cz

Sídlo:  Dolní 388,  683 54  Bošovice

O nás:

Náš spolek „Moravané z Bošovic“ se v podstatě zrodil z činnosti politické strany Moravané, resp. z činnosti místní organizace (dále jen MO) v Bošovicích. Tato politická strana rozvíjela v naší obci Bošovice (cca 25 km jihovýchodně od Brna) moravský patriotismus, kulturní a sportovní akce pro mládež i pro dospělé. Také vždy kandidovala do komunálních voleb v obci. Činnost MO však nezapadala do rámce politické strany. Proto se předseda MO Bošovice politické strany Moravané (dále jen p. s. Moravané) Ing. Oldřich Ludík rozhodl vytvořit v obci koncem roku 2014 občanské sdružení „Moravané z Bošovic“ a buňku MO Bošovice p. s. Moravané ponechal svému politickému úkolu – bojovat za emancipaci a samosprávu Moravy.

V únoru roku 2014 pak bylo občanské sdružení „Moravané z Bošovic“ zaregistrováno u krajského soudu v Brně jako spolek „Moravané z Bošovic“. Na ustanovující schůzi v květnu roku 2014 pak byli jmenováni do čela spolku předseda Michal Darmovzal, místopředseda Karel Marek, revizor Ing. Oldřich Ludík a pokladník spolku Mgr. Eva Darmovzalová. Tento spolek je omlazen a odpolitizován od svého politického předchůdce a vyvíjí v obci ryze osvětovou, kulturní a sportovní činnost pro mládež i pro dospělé v rámci tradic moravského venkova. V březnu roku 2015 se stal náš spolek dalším členem volného spojení občanských sdružení „Moravský kulatý stůl“ v Brně.

Převzato z článku „historie“ na webu spolku. 


Království Králického Sněžníku

Založeno:  9. 10. 2013

Web:

Předsednictvo:

Petr Mahel petr.mahel@seznam.cz

Sídlo: Vojtíškov 79 , 788 33 Malá Morava


Spolek moravských karavanistů

Založeno:  8. 1. 2015

Web:  www.spol-moravskych-karavanistu.cz

Předsednictvo:

Předseda – Pavel Voslař pavel@spol-moravskych-karavanistu.cz

Jednatel – Jan Smital smital.jan.moravan@seznam.cz

Sídlo: Žádlovice 57, Loštice, 789 83