Prohlášení Sdružení monarchistů Brno z.s.

Prohlášení
Sdružení monarchistů Brno, z.s. se připojuje ke kampaní k sčítání lidu v roce 2021 na podporu „Moravské národnosti a Moravského jazyka“, kterou spoluorganizuje Moravský kulatý stůl, jehož jsme členy,  společně s iniciativou Morava1918 a bude jí podle svých možností podporovat.

Za Sdružení monarchistů Brno 

Bohumil C Brabec, představený

Odložení plánovaných akcí

ODLOŽENÍ  TERMÍNU  KONÁNÍ  KONFERENCE  „MORAVA 1918“

________________________________________________________________ 

     V sobotu 24. října 2020 měl být uskutečněn třetí ročník akademické konference „MORAVA 1918“ ve velkém sále Moravského zemského muzea v Brně.

        Od pátku 9.10.2020, případně od pondělí 12.10.2020 platí na území České republiky zdravotní opatření znemožňující mimo jiné pořádání kulturních, sportovních, zájmových  a dalších aktivit. 

           Pořadatelé z Moravského kulatého stolu s politováním tímto oznamují, že vzhledem na tato opatření se termín konference 

                                                               odkládá

     na dobu příznivější, která umožní uskutečnění aktivity tohoto formátu.

O náhradním termínu budete (po sjednání s ředitelstvím Moravského zemského muzea) včas informováni.

…………………………………………………………..  

ODLOŽENÍ  TERMÍNU  KONÁNÍ  SNĚMU  MORAVSKÉHO  KULATÉHO    

                                     STOLU

_______________________________________________________________ 

       V sobotu 24. října 2020 se mělo před akademickou konferencí v Moravském zemském muzeu v Brně uskutečnit v malém sále jednání 31. Sněmu Moravského kulatého stolu.

            Ze stejného důvodu, jaký je uveden u oznámení o odložení termínu konání konference „MORAVA 1918“ se i v tomto případě

                                            odkládá

jednání promoravských organizací, spolupracujících u MKS na pozdější dobu. Předpokládáme, že 31. Sněm se uskuteční opět    ve stejný termín jako konference na stejném místě. Zástupci členských i hostujících organizací budou včas informováni.

            Vážení přátelé,

                                      z říjnových akcí, připravovaných v organizacích u MKS už bylo        na příznivější dobu odsunuto podzimní zasedání Moravského národního kongresu, z.s., zrušena byla účast na tradiční Mši svaté, sloužená k uctění památky posledního moravského markraběte blahoslaveného Karla Rakouského (zajišťuje Sdružení monarchistů Brno, z.s.), odvolává se říjnová přednáška a beseda, přichystaná Sdružením monarchistů Brno v rámci cyklu „Tématické středy“, pravděpodobně bude na jiný termín přesunuta i akce chystaná      na konec měsíce října spolkem Království Králického Sněžníku v souvislosti s umístěním pamětní desky k moravskému zemskému stromu.

            Pandemií vynucený útlum spolkového a stranického života neznamená, že by členové organizací, scházejících se u Kulatého stolu pouze čekali, až se zdravotní situace vrátí do normálních poměrů. Naopak – vzrůstá aktivita mnohých v několika iniciativách, výhledově se zpracovávají různé podněty a náměty tak, aby Moravský kulatý stůl byl připraven ve své činnosti pokračovat neprodleně po odvolání zdravotních opatření. Díky všem aktivistům  za vykládané úsilí!

V Brně, 10.10.2020

M. Trnka, předseda Sněmu MKS

Konference MORAVA 1918 a Sněm Moravského kulatého stolu

__________________________________________________________________________ 

3. ročník konference MORAVA 1918

24.10.2019 od 14:30 hodin, přednáškový sál Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno.

Pořádají moravské organizace spolupracující ve volném sdružení Moravský kulatý stůl.                                                                                           (www.moravskykulatystul.cz)

Od 14:15 hodin je umožněn přístup do přednáškového sálu.

Ve 14:30 hodin zahájení konference.

                      Obsahem přednášek bude blížící se Sčítání lidu 2021 a symboly naší moravské Země (pokračování z II. ročníku konference) – méně známí příslušníci mojmírovské dynastie, vznik moravské orlice, národní strom a další. Přednášet budou doc. J. Bílý, doc. J. Pernes, Mgr. R. Svoboda, J. Novotný a další lektoři.

                     Pořadí přednášek a názvy přednášek budou s předstihem oznámeny.

Vstup volný!

Během konference bude pořizována fotografická a video dokumentace.

__________________________________________________________

31. Sněm Moravského kulatého stolu

v sobotu  24. října 2020.

Místo konání:  Brno, Moravské zemské muzeum, Zelný trh č. 8, malá zasedací místnost v prvním poschodí.

__________________________________________________________________________

NÁVRH  PROGRAMU:

10:55 hod. – zápis delegátů a hostů

11.10 hod. –  zahájení, úvod, organizační pokyny k jednání, doplnění a schválení programu

11:20 hod. –  zpráva předsedy Sněmu MKS                            

11:35 hod. –  zpráva Rady MKS

11:45 hod  –  rozprava

12:00 hod  –  přijetí nových řádných členů Moravského kulatého stolu.

12:15 hod  –  volby předsedy, místopředsedy a členů Rady MKS.

12:45 hod  –  příspěvky delegátů jednotlivých organizací

13:05 hod. –  rozprava

13:30 hod  –  sčítání lidu 2021

13:40 hod. – určení termínu a místa jednání 31. sněmu MKS

13:45 hod. – usnesení, předpokládané zakončení jednání

Možnost oběda v restauraci přímo v budově nebo v blízkém okolí Moravského zemského muzea.

Ve 14:30 hodin bude ve velkém zasedacím sále Muzea zahájen třetí ročník Akademické konference „MORAVA 1918“

__________________________________________________________________________

předseda Sněmu MKS         M. Trnka. mtrnkam@seznam.cz 

              

Prohlášení organizací u MKS

9. května 1990 označilo tehdejší Federální shromáždění Československé republiky a 18.5. 1990 tehdejší Česká národní rada zrušení Země moravskoslezské za nespravedlivý akt v rozporu s principy demokracie a samosprávy, za akt, vzešlý z totalitní byrokratickocentralistické praxe.

                 3. prosince 1997 přijala poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ústavní zákon o vzniku vyšších samosprávných celků s účinností od 1. ledna 2000. Byly ustaveny kraje s minimálními pravomocemi ve stejném počtu a v téměř shodných hranicích jako po roce 1948, tedy v době totalitního uplatňování byrokratickocentralistických metod.

                Občané, sdružení v iniciativách, požadujících návrat k tisícileté samosprávě Moravy, Slezska i Čech v rámci České republiky, si proto připomínají každé výročí uvedeného rozhodnutí za doklad nenaplnění obsahu preambule Ústavy České republiky, přijaté 16.12.1992.

V Brně, 7. prosince 2019

2. ROČNÍK KONFERENCE MORAVA 1918 SYMBOLY ZEMĚ

Moravský kulatý stůl, volné sdružení moravských organizací  pořádá

19.10.2019 od 14. hodin, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 8, Brno.

2.ROČNÍK KONFERENCE MORAVA 1918 SYMBOLY ZEMĚ

Od 14 hodin je umožněn přístup do přednáškového sálu.

Ve 14:20 hodin zahájení konference.

Přehled přednášek (názvy přednášek mohou doznat změn, stejně tak, jako pořadí přednášek od 15:30 hodin!), délka přednášek přibližně 25 minut :

14:30 – ThDr. Václav Pavlosek : Duchovní sloupy církve na Moravě.
15:00 – Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. : Patroni vinařství na Moravě.
– Doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D. : Dědictví otců.
– Doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. : Pokusy o zařazení moravské orlice do znaku ČSSR.
– PhDr. Jiří Kvapil : Glagolská mša L. Janáčka.
– RSDr. Luděk Šubert :Morava – brána Evropy.
– Jiří Novotný :Moravská měna..

Vstup volný!

Během konference bude pořizována fotografická a video dokumentace.

___________________________________________________________________________

     ●  Ke 2. ročníku konference Morava 1918 bude vydán Sborník přednášek a příspěvků nakladatelstvím KEY  Publishing s.r.o., objednat lze na E-shopu:    www.keypublishing.cz

     ● Další příspěvky k problematice a polemika jsou možné na www.morava1918.cz                  ● Občasník moravských patriotů:  www.hlasmoravy.eu  

Výzva ke sčítání lidu 2021

V Ý Z V A

          Při příležitosti Sčítání lidu v roce 2021 se naskýtá všem Moravanům příležitost dokázat, že zachování úcty k našim předkům, zachování historie a tradic, ani budoucnost naší vlasti Moravy nám není lhostejná.

         Přihlasme se tedy k příslušnosti k zemi Moravské, ať ji vnímáme občansky nebo národnostně, tím, že do kolonky národnost na sčítacím archu dopíšeme slovo „moravská“. K zajištění vysvětlení a alespoň částečného rozšíření povědomí o tomto aktu mezi občany je, podle názorů účastníků Moravského kulatého stolu, nutnost spojit síly všech organizací   i jednotlivců, kteří se nedokáží smířit se současnou situací v České republice, kdy je vytrvale oficielními místy existence Moravanů a země Morava popírána.

          Proto vyzýváme všechny  k rozpravě nad touto záležitostí.

          V rámci Moravského kulatého stolu budou návrhy na opatření k zajištění přihlašování se občanů k moravské národnosti na Sčítacích arších průběžně shromažďovány v Radě MKS. O realizaci vybraných návrhů a dalším postupu bude jednáno na příštím, t.j. 29. Sněmu MKS

dne 6.9.2019.Vydáno jako součást usnesení 28. Sněmu Moravského kulatého stolu v Žebětíně dne 6. dubna 2019.

Pozvánka na 28. sněm MKS

28. sněm Moravského Kulatého Stolu se uskuteční

v Brně – Žebětíněv sobotu  6. dubna 2019.

Místo konání:   Brno – Žebětín, Dlážděná č. 4 (rodinný dům proti kostelu).

___________________________________________________________________________

NÁVRH  PROGRAMU:

10:00 hod. – zápis delegátů a hostů.

10.15 hod. –  zahájení, úvod, organizační pokyny k jednání, doplnění a schválení programu.

10:25 hod. –  plnění usnesení z 27. sněmu.                             

10:35 hod. –  zpráva Mladých Moravanů o kontaktech s Evropskou svobodnou aliancí.

10:45 hod. – zprávy zástupců členských organizací MKS

11:15 hod. – rozprava k předneseným informacím.

11:45 hod. – návrhy na další činnost a rozvoj MKS.

12:15 hod. – různé, rozprava.

13:00 hod. – usnesení, zakončení Sněmu.

Možnost oběda v restauraci hotelu Žebětínský dvůr – vzdálenost od místa konání sněmu cca 150 metrů.

!!!!!!! Účastníky, kteří přijmou pozvání na 28. sněm MKS, si dovoluji požádat o včasnou informaci (nejlépe elektronicky), zda v případě dopravy vlastním autem nejsou ochotni svézt ty, kteří jsou odkázáni na veřejnou hromadnou dopravu. Děkuji! !!!!!!

předseda Sněmu MKS         

MilanTrnka

__________________________________________________________________________

                  Opakovaně žádám o nahlášení pravděpodobného počtu účastníků Sněmu z Vaší organizace kvůli zajištění občerstvení během jednání. Počet svých delegátů zatím nahlásila jen polovina členů, případně hostů MKS.